OOÚ

Ochrana osobných údajov

 

Osobné údaje Klienta sú spracovávané v databáze spoločnosti MP GAS, s.r.o., Ružová 1, Hlohovec 92001, IČO: 44645830, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka 23549/T (ďalej len „Predávajúci“) - správca.

Spracovávané osobné údaje Klienta:

Základné údaje (meno, priezvisko)
Kontaktné údaje  (adresa, e-mail, telefónne číslo)
Informácie o u nás zakúpených produktoch
Záznamy chatovej a e-mailovej komunikácie
Transakčné údaje, údaje o platbách

Osobné údaje sú získavané na základe vyplnenia formulára Klientom na webovej stránke Predávajúceho pri registrácii užívateľského účtu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov za týmto účelom Klient udeľuje dobrovoľne, a to na dobu do odvolania súhlasu, najdlhšie však na dobu 5 rokov. 

Predávajúci neposkytne ani žiadnym spôsobom nesprístupní získané osobné údaje na základe tohto súhlasu tretej osobe bez súhlasu Klienta. Osobné údaje budú spracovávané automatizovane a v elektronickej podobe. Klient berie na vedomie, že Predávajúci je správcom osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom webovej stránky Predávajúceho, zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu Predávajúceho, e-mail: mpgas@mpgas.sk, alebo zaslaním na adresu Predávajúceho: MP GAS, s.r.o., Ružová 1, Hlohovec 92001. Klient berie na vedomie, že odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho z tohto súhlasu. 

Klient berie na vedomie, že má právo:

  • požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov a Predávajúci je povinný mu ju poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie;

  • požadovať od Predávajúceho vysvetlenie alebo požadovať, aby Predávajúci odstránil takto vzniknutý stav (blokovanie, prevedenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), pokiaľ zistí alebo se domnieva, že Predávajúci vykonáva spracovávanie Klientovych osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania;

  • so svojimi oprávnenými žiadosťami sa obracať na Predávajúceho, a pokiaľ im Predávajúci nevyhovie tak na Úrad pre ochranu osobných údajov, na ktorý sa však môže obrátiť aj priamo;

  • žiadať Predávajúceho o aktualizáciu svojich osobných údajov;

  • na zabudnutie, potom, čo bol súhlas odvolaný, ako i právo na obmedzenie, opravu a prístup;

  • žiadať Predávajúceho o výmaz, alebo pseudonymizáciu svojich osobných údajov. 


Predávajúceho a jeho poverenca pre ochranu osobných údajov je možné v súvislosti s vyššie uvedeným kontaktovať:

  • na adrese: MP GAS, s.r.o., Ružová 1, 92001 Hlohovec

  • e-mail: mpgas@mpgas.sk

  • telefon: 0949 18 19 20

 
0
 
 
© MP GAS, s.r.o. - e-shop LPG