Obchodné podmienky

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava, 
Odbor výkonu dozoru, tel.č. 033 / 321 25 27, fax 033 / 321 25 23

1) Všeobecné ustanovenia

Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Neupravené práva a povinnosti Obchodnými podmienkami sa riadia podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.


2) Objednávanie tovaru

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru. 
Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru.

Odberateľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Bez ohľadu na vyššie uvedené, MP GAS, s.r.o. vyvinie maximálne úsilie pre dodržanie uvádzaných termínov dodávok.


3) Spôsob doručenia a doba dodania

Tovar zasielame na dobierku.

Tovar dodávame v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom kuriéra a Packety. V rámci Českej republiky je možné dodanie tovaru prostredníctvom Packety.

Predávajúci sa zaväzuje: 
dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, 
dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. 
Kupujúci sa zaväzuje: 
objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, 
zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. 
Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 1.000,- EUR (30.126,- SKK), žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.


4) Dodacia lehota

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 1 až 2 pracovných dní od objednávky, tzn. že tovar, ktorý máme skladom, môže byť u Vás 1 až 3 pracovné dni po jeho objednaní. Pri tovare, ktorý nie je skladom, Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.


5) Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.

Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Výška poštovného pri tovare doručovanom prostredníctvom kuriéra UPS na dobierku je nasledovná : 
5 eur s DPH (celkovo za dopravu a dobierku) pri objednávke tovaru v hodnote do 120 eur s DPH; 
0 eur - doprava a dobierka zadarmo pri objednávke tovaru nad 120 eur s DPH. 
Výška poštovného pri tovare doručovanom prostredníctvom služby Packeta na dobierku je nasledovná : 
3 eurá s DPH (celkovo za dopravu a dobierku) pri objednávke tovaru v hodnote do 120 eur s DPH pre balík s hmotnosťou do 5 kg; 
4 eurá s DPH (celkovo za dopravu a dobierku) pri objednávke tovaru v hodnote do 120 eur s DPH pre balík s hmotnosťou od 5 do 10 kg; 
0 eur - doprava a dobierka zadarmo pri objednávke tovaru nad 120 eur s DPH. 


Dokladom o predaji je faktúra. Faktúra môže byť pripojená ku každej zásielke, môže byť zaslaná na e-mail zákazníka v elektronickej podobe, alebo je odoslaná na miesto doručenia zásielky dodatočne, a to do 7 kalendárnych dní od dňa odoslania tovaru kupujúcemu. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.


6) Platby za tovar

Objednaný tovar zasielame prostredníctvom UPS na adresu udanú zákazníkom v objednávke alebo prostredníctvom Packety na adresu zvoleného výdajného miesta.

Úhradu za dodaný tovar je možné realizovať dobierkou pri prevzatí tovaru.


7) Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V tomto prípade budeme okamžite informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho riešenia objednávky.

Ku každej objednávke pristupujume individuálne so snahou výjsť v ústrety kupujúcemu. Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.102/2014 zbierky zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru aj bez uvedenia dôvodu. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné odoslať nám v tejto lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom alebo písomne, s číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom účtu Vášho bankového účtu. Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy, je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru, pokiaľ vyhovuje kvalitatívnym požiadavkám a nie je vadný. 

Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam: 
tovar musí byť v pôvodnom obale, 
tovar musí byť nepoškodený, 
tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva), 
tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe ,
tovar nezasielajte na dobierku. 
V prípade zaslania tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu. Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia odstúpenia od zmluvy. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť. Spotrebiteľ je povinný zaslať tovar späť na našu adresu najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú aj vtedy, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 
 Formulár na odstúpenie od zmluvy
(tento formulár môžete vyplniť a odoslať v prípade, že máte ako kupujúci záujem odstúpiť od zmluvy)

Príjemca: 

MP GAS, s.r.o.

Ružová 1, 

920 01 Hlohovec

e-mail: mpgas@mpgas.sk
Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
a) .....................................................................................................
b) .....................................................................................................
c) .....................................................................................................

Dátum dodania tovaru: ..................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa: .............................................................

Adresa spotrebiteľa: ................................................................................

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

Číslo objednávky: * ..................................................................................................
Číslo faktúry: * ..........................................
Súhlasím s vrátením peňažných prostriedkov na bankový účet číslo:**
SK..........................................


Dátum ..............


(*) Uvedenie týchto údajov nie je povinné, môže však urýchliť administratívu pri vrátení tovaru.
(**) Číslo účtu sa uvádza v tvare IBAN. V prípade, že platba bola uhradená kuriérovi (dobierka), kupujúci bude vyzvaný na oznámenie čísla účtu pre vrátenie peňažných prostriedkov cez e-mail, v prípade, že číslo účtu neuvedie peňažné prostriedky mu budú vrátené poštovou poukážkou na adresu uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho alebo v odstúpení od zmluvy.

 


8) Vrátenie tovaru

Podľa §3  zákona 102/2014 Z. z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky spoločnosti (MP GAS, s.r.o., F.Lipku 6, Hlohovec 92001) v originálnom balení, kompletný, nepoužívaný, iba odskúšaný a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník, pokiaľ tovar vyhovuje kvalitatívnym požiadavkám a nie je vadný. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru. 


9) Alternatívne riešenie sporov
 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim MP GAS s.r.o., so sídlom Ružová 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 44 645 830 je Slovenská obchodná inšpekcia Pekárska 23, 917 01 Trnava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Spinner
Cookies Cookies

Na tejto stránke používame cookies.

Súhlas môžete odmietnuť tu.

Tu máte možnosť prispôsobiť si nastavenia súborov cookies v súlade s vlastnými preferenciami.

Na tejto stránke používame cookies.